โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

               โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

              - รายละเอียดเพิ่มเติม
              -
กำหนดการสัมมนา