[11 ก.พ.62]ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

           สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

                 - ร่างขอบเขตงาน
                 - เอกสารประกวดราคา
                
 - ประกาศสำนักงาน 

              

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุกากรม มกอช.