ไทยเชิญผู้ประกอบการร่วมงานนิทรรศการ Beijing Expo 2019 โชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร

                กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานนิทรรศการ The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo) ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ เมืองหยางซิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ(มกอช.) จึงเรียนเชิญผู้ประกอบการ สินค้าอาหาร สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานนิทรรศการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT  และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT สร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้แก่ผู้นำเข้าว่า สินค้าอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป และธุรกิจบริการด้านอาหารของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและขยายการส่งออกในจีน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมนิทรรศการได้ที่อีเมลล์ thailand.beijingexpo2019@gmail.com หรือส่งใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข 0 2579 0831 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6579

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร สรุปโดย : มกอช. (8/02/2562)