[28 ม.ค.62] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2562 จ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก และผลไม้สด

               ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2562 จ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก และผลไม้สด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                         -
รายละเอียดเพิ่มเติม
                         -
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.