[25 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.