มกอช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ไผ่ตง มะพร้าวน้ำหอม และลำไย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยใช้เครือข่าย Q อาสา

                วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยใช้เครีอข่าย Q อาสา ร่วมกับเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา (นายดนัย ปัญจพิทยากุล) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (นายพูลลาภ อุไรงาม)
                กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Auditor) ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ให้ลักษณะเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเองและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในฟื้นที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง GAP พืชอาหาร และช่วยให้กรมวิชาการเกษตรสามารถตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองได้รวดเร็วขึ้น