โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อ  ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก

                 - รายละเอียดเพิ่มเติม 
                 -
กำหนดการสัมมนา