[21 ม.ค.62] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่ 1

                แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่ 1
                        
                -
รายละเอียดเพิ่มเติม 
                -
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.