รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการรับรองระบบงาน คุณสมบัติ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และด้านการเกษตรหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ตำแหน่ง

                กองรับรองมาตรฐาน  สำนักงานมาตรฐานค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการรับรองระบบงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,000 บาท

                คุณสมบัติ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และด้านการเกษตรหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.62 - 8 ก.พ.62 โทร. 061-4155291 086-1776422 เริ่มงาน 1 มีนาคม 2562
 
                ***หมายเหตุ สมัครด้วยตนเอง ณ กองรับรองมาตรฐาน ชั้น 2 อาคาร 3 มกอช.