[18 ม.ค.62] ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

              ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

                     - รายละเอียดเพิ่มเติม
                    - เอกสารประกวดราคาจ้าง 
                   - ร่าง TOR

 ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.