EU อนุญาตใช้สาร Metschnikowia fructicola เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1915 ซึ่งอนุญาตให้สามารถใช้สาร Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-27328 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2571
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561)
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.(14/01/2561)