[2 ม.ค.62] ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                -
รายละเอียดเพิ่มเติม
                -
เอกสารประกวดราคาจ้าง
                -
ร่าง TOR

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.