[27 ธ.ค.61] แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

                แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.