โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคกล่องเสียวงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก

                โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคกล่องเสียวงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก
                           - รายละเอียดเพิ่มเติม
                           - กำหนดการสัมมนา