การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุก

           การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุก
                - โครงการสัมมนาฯ
                -
กำหนดการสัมมนาฯ
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน