การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ระเบียบวิธีวินิจฉัยไวรัส PMTV และไวรอยด์ในมันฝรั่งและมะเขือเทศ

          การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ระเบียบวิธีวินิจฉัยไวรัส PMTV และไวรอยด์ในมันฝรั่งและมะเขือเทศ
               
                - โครงการสัมมนาฯ
                -
กำหนดการสัมมนาฯ
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน