ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์)ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์)ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

                          - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ
                          - กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ฯ