โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเลธรรมชาติ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรโดย สำนักกำหนดมาตรฐาน จัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเลธรรมชาติ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล
 
                       - รายละเอียดเพิ่มเติม 
                       - กำหนดการสัมมนา