ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก ให้ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร)

                นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม และนายอนุ เพ็ชรัน ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม – เนินทราย ร่วมกับนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด และผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก ให้ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) มกษ.9001-2556 โดยมี นายเรือง ศรีนาราง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนแปลงใหญ่ท่ากุ่ม – เนินทราย จังหวัดตราด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
               กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุเรียนแปลงใหญ่ท่ากุ่ม – เนินทรายจังหวัดตราด มีสมาชิกเกษตรกร 40 คน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน รวม 800 ไร่ เป็นการปลูก ทุเรียนแบบนอกฤดูกาล พันธุ์หมอนทองเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ มกอชกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ที่จะร่วมบูรณาการ ในการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ สามารถขอใบรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันด้านการตลาดสู่เวทีโลกต่อไป