การประชุมหารือเรื่องการขยายผลโมเดลบ้านเขวา จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการขยายผลโมเดลบ้านเขวา จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการขยายผลลงสู่พื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ตลาดนำการผลิตให้กับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งภาคเอกชนร่วมบูรณาการด้วยในลักษณะของการประสานพลังประชารัฐ เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการขายสินค้าเกษตรปลอดภัยใน Moden Trade

               การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่อง การบูรณาการเพิ่มองค์ความรู้ การเพิ่มผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ให้แก่ Young Smart Farmer ร่วมถึงพิจารณากำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายด้วย เพื่อที่จะนำโมเดลบ้านเขวา ขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นต่อไป โดยมีนางสาววิบูลวรรณ วรรณโมลี ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ มกอช.ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมการข้าว ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)