การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ มกอช. ครั้งที่ 4/2561 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ มกอช. ครั้งที่ 4/2561 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)