สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับระบบการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2018 และข้อกำหนดภาคบังคับ IAF/MD 20”

                นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับระบบการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2018 และข้อกำหนดภาคบังคับ IAF/MD 20” เพื่อทวนสอบร่างเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยงานกองรับรองมาตรฐาน ที่ปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานฉบับใหม่ และข้อกำหนดภาคบังคับของ IAF ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาผลกระทบของการปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพแต่ละฉบับที่เชื่อมโยงและอ้างอิงระหว่างกันให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดฉบับใหม่ ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองรับรองมาตรฐาน และที่ปรึกษา มกอช. จำนวน 38 คน โดยมี นางสาววิบูลวรรณ วรรณโมลี ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องออคิด 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์