การสัมมนาเรื่อง “รู้เรื่องนำเข้าและส่งออกสินคาพืชอย่างเข้าใจ นำไปใช้ได้อย่างรู้จริง”

                นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “รู้เรื่องนำเข้าและส่งออกสินคาพืชอย่างเข้าใจ นำไปใช้ได้อย่างรู้จริง” เพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมการผลิต ส่งออก และนำเข้าสินค้าพืช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 130 คน เพื่อนำไปใช้ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้นำเข้า และ ผู้ส่งออก รวมถึงนำไปใช้ประกอบการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า ซึ่งมีนางพจมาน วงษ์สง่า Senior Regional Manager ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN SAS) ผู้แทน GIZ ร่วมสัมมนาด้วย โดยมีนายวิทวัสก์ สาระศาลิน ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องทิวลิป โรงแรม รามา การ์เด้นส์
                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทาง กฎระเบียบ และมาตรการ การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ตามมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช SPS ซึ่งเป็นมาตรการที่มีรายละเอียดด้านเทคนิคสูง และต้องใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาก จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

                มกอช. จึงได้หารือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft f?r Internationale Zusammenarbeit;GIZ) ถึงการจัดสัมมนาครั้งนี้ ซึ่ง GIZ เป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Facilitating Trade for Agricultural Goods in ASEAN (FTAG) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการค้าสินค้าพืชระหว่างประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี การสัมมนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ มาตรการ และขั้นตอนการนำเข้าสินค้าพืชของไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเปิดตลาดส่งออกสินค้าพืชไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช วิธีการกำจัดศัตรูพืช การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เป็นต้น อันเป็นแนวทางในการควบคุมการผลิต ส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยต่อไป

               ปัจจุบันองค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดให้มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เป็นแนวทางให้ทุกประเทศ ต้องกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยพืช เพื่อคุ้มครองชีวิตพืช สัตว์ และมนุษย์ ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดและภัยคุกคามจากต่างถิ่น เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของสินค้าจากต่างถิ่น โดยเฉพาะสินค้าผักละผลไม้ล้วนมีความเสี่ยงต่อการนำแมลงศัตรูพืช และโรคพืชเข้ามาแพร่กระจายภายในประเทศ ซึ่งทำให้หลายประเทศต้องประสบกับปัญหาภัยคุกคามจากศัตรูพืชต่างถิ่น ทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรและระบบนิเวศโดยรวม ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจึงส่งผลให้สินค้าผักและผลไม้ จึงเป็นสินค้าที่มีหลักเกณฑ์ในการนำเข้าและส่งออกที่เข้มงวด