[5 พ.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
                เอกสารเพิ่มเติม
                - (ร่าง) ประกาศประกวดราคา
[ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) เอกสารประกวดราคา [ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) TOR [ ดาวน์โหลด ]
                -  ประกาศราคากลาง [ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.