ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

          ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.

             1.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             2.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ (Internal Control System for Organic Aquaculture Auditor) ระหว่างวันที่ 17–19 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             3. ลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System for Organic Agriculture Auditor) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             4.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             
5.หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 (
รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             6.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             7.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 (ISO/IEC 17020 Introduction and Internal Auditor) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             8.หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

                    9.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Auditor) ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562(รายชื่อผู้เข้าอบรม)

            10.หลักสูตรข้อกำหนดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)