ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

          ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.

               1. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               2. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ (Internal Control System for Organic Aquaculture Auditor) ระหว่างวันที่ 17–19 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

              3. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System for Organic Agriculture Auditor) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

              4. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             
5. หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 (
รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               6. หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)