ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
                        - รายละเอียดเพิ่มเติม 
                        - หนังสือขอโอนมารับราชการ มกอช.