EU อนุญาตใช้น้ำมันหอมหัวใหญ่เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1295 ซึ่งได้อนุญาตให้สามารถใช้น้ำมันหอมหัวใหญ่ (onion oil) เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561)
 
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.(30/10/2561)