[29 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าขอเช้า โครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) ระบบตามสอบสินค้าเกษตรฯ

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าขอเช้า โครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) ระบบตามสอบสินค้าเกษตรฯ (ระบบสำหรับการอบรม) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มกอช.