รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ดำเนินงานด้านผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษาดัชนีวัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพและการแบ่งชั้นคุณภาพของเห็ดหอมแห้ง จำนวน 1 อัตรา

                สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษาดัชนีวัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพและการแบ่งชั้นคุณภาพของเห็ดหอมแห้ง จำนวน 1 อัตรา
 
                - ใบสมัคร
 
 
ที่มา :  สำนักกำหนดมาตรฐาน