มกอช.ร่วมประชุมผลักดันการรับรองสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลระดับโลก

               นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะกรรมการผู้แทนของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Director, BOD) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาลทั่วโลก (International Halal Accreditation Forum ; IHAF) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 21 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี Mr Mohammed AL Shehhi จาก ENAS สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประธานในการประชุม
               การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ในการจัดทำความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ในเรื่องการรับรองระบบงาน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบรับรองที่ปลายทาง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มช่องทางให้กับสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดนานาชาติต่อไป