[12 ต.ค.61] ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
                            - รายละเอียดเพิ่มเติม
                            - เอกสารประกวดราคาจ้าง
                            - TOR
                            - บันทึกวันที่เสนอราคา

 

ที่มา : มกอช.