[12 ต.ค.61] โครงการจ้างรวบรวมข่าวสารประจำวันผ่านอินเตอร์เน็ต (Clipping News Online) ประจำปี 2562

                โครงการจ้างรวบรวมข่าวสารประจำวันผ่านอินเตอร์เน็ต (Clipping News Online) ประจำปี 2562 [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน
มกอช.