มกอช.ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 มุ่งหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

               วันที่ 11 ตุลาคม 2561 : นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (40th The ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry : AMAF) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย
ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามกรอบนโยบายความร่วมมือด้านการเกษตร อาหาร และป่าไม้ของอาเซียน รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 23 ฉบับ ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ครั้งที่ 18 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
               การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่ มกอช. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในการประชุม AMAF ครั้งที่ 30 ในปี 2009 โดยมีประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำ (Lead Country)
               โดยหลังจากการดำเนินการมา 10 ปี คณะทำงานของ ARASFF ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของระบบ เพื่อให้มีความรวดเร็วและลดความซ้ำซ้อน โดยร่างเอกสารที่คณะทำงานได้จัดทำและได้รับการเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย
                1) แนวทางการดำเนินงานของ ARASFF
                2)ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการดำเนินงานของผู้ประสานงาน ARASFF และข้อบังคับของผู้ประสานงานเครือข่าย
                3)ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแล ARASFF
                4) แผนการดำเนินงาน ARASFF ประจำปี 2561 -2566
             ทั้งนี้ ประเทศไทยไทยในฐานะ Lead Country ได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์จากระบบ ARASFF เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสู่การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันต่อไป