เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างผู้ประตวจประเมินตามมาตรฐาน GAP มาตฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Train of th Trainer) วันที่ 10-12 กันยายน 2561

                เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างผู้ประตวจประเมินตามมาตรฐาน GAP มาตฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Train of th Trainer) วันที่ 10-12 กันยายน 2561
 
                         1.หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
                         2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มกษ.) GAP ด้านพืช
                         3.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มกษ.) GAP ข้าว
                         4.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (มกษ.) GAP
                         5.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มกษ.) GAP ด้านปศุสัตว์
                         6.หลักการและข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ (มกษ.)
                         7.หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และการรับรอง GAP พืชอาหาร
                         8.ความสำคัญของระบบการรับรองระบบงานและการตรวจรับรอง
                         9.หลักการทั่วไปของมาตรฐานสำหรับหน่วยรับรอง 
                       10.หลักการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
                       11.หลักการทั่วไปของมาตรฐานการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ
                       12.หลักเกณฑ์การขอการรับรองแบบกลุ่ม และการจัดทำระบบควบคุมภายใน