[9 ต.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดนิทรรศการวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปีที่ 16 ประจำปี 2562

                ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดนิทรรศการวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปีที่ 16 ประจำปี 2562  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน
มกอช.