[8 ต.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
         
            
เอกสารเพิ่มเติม
          - ประกาศประกวดราคา
[ดาวน์โหลด]         
          - เอกสารประกวดราคา [ดาวน์โหลด]   
         
- ประกาศวันที่เสนอราคา [ดาวน์โหลด]
          - TOR [ดาวน์โหลด]

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มกอช.