[4 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสิน้คาเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
มกอช.