[28 ก.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบความเมาะสม : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบความเมาะสม : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
มกอช.