[27 ก.ย. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มกอช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มกอช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 
                  เอกสารเพิ่มเติม
                - ประกาศประกวดราคา [
ดาวน์โหลด ]
                - เอกสารประกวดราคา  [
ดาวน์โหลด ]
                - TOR  [
ดาวน์โหลด ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.