[27 ก.ย. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                เอกสารเพิ่มเติม
                - ประกาศประกวดราคา
[ ดาวน์โหลด ]
                - เอกสารประกวดราคา  [ ดาวน์โหลด ]
                - TOR  [ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.