[28ก.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           
             เอกสารเพิ่มเติม
                - (ร่าง) ประกาศประกวดราคา [ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) เอกสารประกวดราคา [ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) TOR [ ดาวน์โหลด ]
                -  ประกาศราคากลาง [ ดาวน์โหลด ]

 
 
 
 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารฯ
มกอช.