สัมมนาสานพลังเครือข่ายสู่แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิบัติภาคเกษตร

               16 กันยายน 2561 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายสู่แปลงใหญ่ (Young Smart Farmer) กลไกสู่การปฏิบัติภาคเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ในการนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้มามอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้วย

               การสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดและผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Young Smart Farmer และแปลงใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 2,950 คน มาร่วมงานในครั้งนี้