มกอช.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และ Organic สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Train of the Trainer) ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ที่ร่วมลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ม.สงขลานครินทร์ และ ม.มหาสารคาม เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้อาจารย์ทั้งด้านมาตรฐานและการตรวจประเมินให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดและสื่อสารแก่นักศึกษาต่อไป