การประชุมการจัดทำความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

              นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมการจัดทำความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ณ สำนักงาน มกอช. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนไทยจาก มกอช. กรมวิชาการ กรมการข้าว และผู้แทนจาก EU เพื่อหารือและแสวงหาความร่วมมือ รวมถึงแนวทางการสร้างการยอมรับของระบบเกษตรอินทรีย์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย