การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

                วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) เป็นวันที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

                ที่ประชุมได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้า ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน เยอรมัน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดเตรียมท่าทีของอาเซียนในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 17 (Special SOM-17th AMAF Plus Three) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และจัดเตรียมท่าทีอาเซียนสำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซียด้านการเกษตร ครั้งที่ 3 (3rd ARSOMA) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2561