โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                 โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                   - รายละเอียดเพิ่มเติม
                   - กำหนดการสัมมนา