การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561

                วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมการประชุม
                ที่ประชุมได้หารือประเด็นด้านการเกษตร โดยเฉพาะความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านอาหาร ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านสหกรณ์ ด้านป่าไม้ เป็นต้น รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศคู่ค้าของอาเซียน ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน เยอรมัน อินเดีย เกาหลีใต้ และรัสเซีย ตลอดจนความร่วมมือกับองค์ระหว่างประเทศ เช่น FAO เป็นต้น