โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

               โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 

                       - รายละเอียดเพิ่มเติม
                       - กำหนดการ