การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระบือ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

           การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระบือ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
 
               เอกสารดาวน์โหลด
             - กำหนดการ
 
 
 
ที่มา : มกอช.