การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างมาตรฐานวิธีการสุขอนามัยพืชสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

           การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างมาตรฐานวิธีการสุขอนามัยพืชสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
          
               เอกสารดาวน์โหลด
             - กำหนดการ

 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน